ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Toepassingsgebied
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die door de klant worden gedaan bij Apotheek Pharmago bv (de verkoper), evenals op elke bijkomende prestatie van diensten, die gefactureerd worden. Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Betaling
Alle facturen zijn betaalbaar in euro, op rekening van de verkoper, binnen de termijn vermeld op de facturen en zonder korting. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag kan van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met 12 % interest per jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 40 euro. Daarenboven worden eventuele andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

Klachten
Elke klacht betreffende de factuur dient uiterlijk binnen de 5 werkdagen vanaf de ontvangst ervan per aangetekende brief aan de verkoper ter kennis te worden gebracht, bij gebreke waaraan deze klacht niet meer in aanmerking zal worden genomen.

Betwistingen
In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Herroepingsrecht
Op de aankopen via onze website, geldt het “herroepingsrecht bij aankoop op afstand”. Alle details hieromtrent vind je via deze link: https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/reglementering/herroepingstermijnen/herroepingsrecht-bij-aankoop

Het formulier van herroeping vind je hier: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

Retours
Wanneer er tengevolge van een klacht of het herroepingsrecht items dienen te worden geretourneerd, dan kan dit enkel na onderling overleg, teneinde de correcte bewarings- en transportmodaliteiten te respecteren.

Online geschillenbeslechting
Hiervoor kan je terecht op het Europees platform via deze link: https://ec.europa.eu/odr

© APOTHEEK PHARMAGO BV – BE0476.498.048 – RPR GENT AFD. GENT